Vyhledávání církevních
obcí a oblastí

 

Víra

Novoapoštolští křesťané věří v trojjediného Boha, který chce pomoci všem lidem. Zároveň usilují o to, aby středem jejich života byl Ježíš Kristus. Cílem novoapoštolské víry je sjednocení s Kristem, až opět přijde, jak přislíbil. Dále je důležitou náplní praktikované víry misijní činnost a láska k bližnímu.

 

Vlastní portrét
 

Vlastní portrét

Cesta Ježíše Krista ke spáse v dnešní době:

 • Novoapoštolskou církev vede Ježíš Kristus prostřednictvím žijících apoštolů. Její učení vychází z Písma svatého.
 • Apoštolský úřad je úřad, kterému Ježíš Kristus propůjčil plnou moc ke zprostředkování spásy.
 • Lidé náležející k církvi Ježíše Krista jsou Bohem povoláni k věčnému společenství s ním, tedy s Bohem, Otcem, Synem a Duchem svatým. Středem církevního života je bohoslužba. Uvnitř církve připravuje Ježíš Kristus prostřednictvím apoštolů svou obec coby nevěstu na svůj brzký příchod, aby s ní oslavil svatbu v nebi. (Katechismus 6.1)
 • Novoapoštolská církev zná tři svátosti: Svatý křest vodou, Svaté zapečetění (udělení daru Ducha svatého) a Svatou večeři Páně.
 • Udílení svátostí Svatého zapečetění a Svaté večeře Páně, jakož i odpuštění hříchů je vázáno na apoštolský úřad.
 • Ježíš Kristus, o němž přináší svědectví Písmo svaté, je hlavním bodem duchovního života novoapoštolských křesťanů. Dnes působí ve své církvi a opět přijde. Cílem víry novoapoštolských křesťanů je spojení s Kristem při jeho opětovném příchodu.
Vize
 

Vize Novoapoštolské církve

Je to církev, v níž se lidé cítí dobře a naplněni Duchem svatým a láskou k Bohu vedou život podle evangelia Ježíše Krista, a tak se připravují na jeho opětovný příchod a věčný život.

Mise
 

Mise Novoapoštolské církve

Misijní činnost vychází z Ježíšova pověření jít ke všem lidem, učit je evangeliu Ježíše Krista a křtít je vodou a Duchem svatým.
Je poskytována duchovní péče, buduje se vřelé společenství, v němž každý prožívá Boží lásku a radost, aby mohl sloužit Jemu i ostatním.

Vyznání víry
 

Vyznání víry

Novoapoštolská víra je shrnuta do deseti článků víry, které zahrnují víru v Boha, jeho Syna, Ducha svatého, působení apoštolů v současné době, nezbytnost svátostí a opětovný příchod Krista a dále popisují vztah novoapoštolských křesťanů vůči světské moci.

 

Deset článků novoapoštolského vyznání víry zní:

 • 1. článek víry:
  Věřím v Boha, Otce, Všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
 • 2. článek víry:
  Věřím v Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa; sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud znovu přijde.
 • 3. článek víry:
  Věřím v Ducha svatého, jednu, svatou, obecnou a apoštolskou církev, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný.
 • 4. článek víry:
  Věřím, že Pán Ježíš svou církev řídí a k tomu vyslal své apoštoly a stále vysílá až do svého nového příchodu s příkazem, aby učili, jeho jménem odpouštěli hříchy a křtili vodou a Duchem svatým.
 • 5. článek víry:
  Věřím, že ti, které si Bůh vybral k výkonu úřadu, jsou uváděni do úřadu pouze apoštoly a že z apoštolského úřadu vychází moc, požehnání i posvěcení k jejich službě.
 • 6. článek víry:
  Věřím, že Svatý křest vodou je prvním krokem k obnově člověka v Duchu svatém a že křtěnec je jím přijat do společenství těch, kteří věří v Ježíše Krista a vyznávají ho jako svého Pána.
 • 7. článek víry:
  Věřím, že Svatou večeři Páně ustanovil sám Pán na památku jednou přinesené, plně platné oběti, jeho hořkého utrpení a smrti. Důstojné požití Svaté večeře Páně nám zaručuje život ve společenství s Ježíšem Kristem, naším Pánem. Slaví se nekvašeným chlebem a vínem; obojí musí být vysvěceno a podáváno nositelem úřadu, kterého zmocní apoštol.
 • 8. článek víry:
  Věřím, že ti, kteří byli pokřtěni vodou, musí přijmout od apoštola Ducha svatého, aby se stali dětmi Božími a dosáhli předpokladu stát se prvotinou.
 • 9. článek víry:
  Věřím, že Pán Ježíš jistě znovu přijde tak, jak vstoupil na nebesa, a že ty první (prvotinu) z mrtvých i živých, kteří v jeho příchod doufali a připravovali se, vezme k sobě; že po nebeské svatbě s nimi přijde opět zpátky na zem, zřídí své království pokoje a oni budou s ním jako královské kněžstvo vládnout. Když skončí království pokoje, nastane poslední soud. Poté Bůh stvoří nové nebe a novou zemi a bude přebývat u svého lidu.
 • 10. článek víry:
  Věřím, že jsem světské moci zavázán poslušností, pokud to nebude odporovat Božím zákonům.