Vyhledávání církevních
obcí a oblastí

 

Zásady ochrany osobních údajů / Podmínky použití

Zásady ochrany osobních údajů
 

Zásady ochrany osobních údajů

1. Všeobecné údaje

Novoapoštolskou církev těší váš zájem a vaše návštěva těchto webových stránek. V následujících zásadách o ochraně osobních údajů vás informujeme o zajištění osobních údajů během vaší návštěvy stránek. Vstupem na tyto webové stránky vyjadřujete souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že se stránky vyvíjejí, používají se nové technologie nebo dochází ke změnám v právních předpisech, může dojít k aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů.


2. Definice "osobních údajů"

"Osobními údaji" jsou všechny informace, které identifikují nebo může vést k identifikaci fyzické osoby ("dotčená osoba"). Fyzickou osobu je možné identifikovat, když je možné ji přímo nebo nepřímo spojit s identifikačním údajem, jako je jméno, identifikační číslo, údaj o poloze, online identifikátor (IP adresa) nebo jeden případně více zvláštních znaků, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

V případě návštěvníků naší webové stránky považujeme za osobní data všechna data, která je možné vztáhnout k osobě návštěvníka, např.: jméno, adresa, e-mailová adresa nebo chování uživatelů.


3. Osobní údaje a účely zpracování

Při vstupu na tyto webové stránky jsou v protokolových souborech ukládány následující osobní údaje: IP adresa, datum, čas, požadavky na prohlížeč a obecně informace, které se týkají operačního systému resp. webového prohlížeče. Tyto údaje tvoří základ pro statistické a anonymní hodnocení, které se používá výhradně pro zefektivnění fungování těchto webových stránek a jejich optimalizaci. Údaje jsou vymazány, jakmile už nejsou potřebné k dosažení těchto cílů.

Při kontaktování Novoapoštolské církve například prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře nebo při registraci ke sponzoringu, budou vaše osobní údaje, které jste uvedli (např. příjmení, jméno a e-mail), uloženy Novoapoštolskou církví, aby mohl být váš požadavek zpracován. Další zpracování dat probíhá v případě dárcovství, sponzoringu. Využití a platba jakýchkoli placených služeb - pokud je to technicky možné a přiměřené – je možné i bez uvedení těchto údajů nebo s využitím anonymních údajů nebo pseudonymu (například v souvislosti s anonymními dary). Vyhrazujeme si možnost učinit právní opatření proti odesílateli tzv. spamů (nevyžádané pošty) v případě, že dojde k porušení těchto pravidel.

Vaše osobní údaje budou uloženy nebo uchovávány pouze tak dlouho, jak je nutné s ohledem na používání a provoz těchto webových stránek nebo za účelem dodržení zákonné lhůty o uchovávání dat. Další zpracování údajů, osobního hodnocení nebo předávání údajů třetí straně není možné, s výjimkou případů technického zabezpečení nebo trestných činů.


4. Zabezpečení dat

Novoapoštolská církev podniká všechna dostupná organizační a technická opatření k ochraně důvěrnosti, neporušitelnosti a zabezpečení osobních údajů, za které odpovídá. Upozorňujeme ale, že zabezpečení důvěrnosti informací vyměňovaných prostřednictvím kontaktního formuláře nebo nešifrovaného e-mailu není zaručené. To znamená, že informace můžou být během přenosu čtené nebo přístupné třetím stranám. V konečném důsledku je na odpovědnosti každého uživatele tohoto webu, aby odpovídajícím způsobem zabezpečil a chránil svůj počítač a zařízení.


5. Cookies

Tato webová stránka nepoužívá cookies! Více informací k tomu najdete na Mezinárodní Novoapoštolská církev.


6. Odkazy jiných webových stránek

Tato webová stránka obsahuje odkazy (linky) na jiné webové stránky nebo na sociální média. Novoapoštolská církev nemá žádný vliv na jejich obsah, design, správnost, aktuálnost, spolehlivost nebo legálnost, nemá také vliv na jejich využívání a zásady ochrany osobních údajů. Odmítáme za ně proto jakoukoli odpovědnost.


7. Vaše práva

Pokud jde o vaše osobní údaje, můžete vůči Novoapoštolské církvi uplatnit tato práva:

  • právo na informace,
  • právo na opravu nebo vymazání,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo vznést námitky proti zpracování,
  • právo na přenositelnost dat.

Máte také právo na podání stížnosti příslušnému dozorčímu orgánu zabývajícímu se ochranou údajů ve věci zpracování vašich osobních údajů Novoapoštolskou církví se sídlem ve Švýcarsku.


8. Kontakt

Máte-li dotazy ohledně výše uvedených zásad ochrany osobních údajů nebo byste chtěli uplatnit vaše práva na ochranu soukromí? Pak nás kontaktujte na následující adrese:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
E-mail: privacy@scna.ro

Podmínky použití
 

Podmínky použití

1. Obsah online nabídky

Vlastník webových stránek (Novoapoštolská církev Švýcarsko) nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Jakékoliv nároky vůči vlastníkovi webových stránek, které se zakládají na hmotné škodě nebo škodě na duševním vlastnictví, vzniklé používáním nebo nepoužíváním poskytnutých informací, resp. použitím nesprávných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud nebude vlastníkovi webových stránek prokázáno úmyslné zavinění nebo hrubá nedbalost.

Veškeré nabídky jsou nezávazné a nezakládají žádné povinnosti. Vlastník webových stránek (Novoapoštolská církev Švýcarsko) si vyhrazuje právo na změnu částí stran nebo veškeré nabídky, její doplnění, vymazání nebo částečné případně úplné zastavení publikování bez předchozího upozornění.


2. Reference a odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky ("hypertextové odkazy"), za jejichž obsah není vlastník těchto webových stránek (Novoapoštolská církev Švýcarsko) odpovědný, by nesl odpovědnost jen v případě, že by mu byl nezákonný obsah znám a technicky by mohl jeho použití zabránit.  

Vlastník těchto webových stránek (Novoapoštolská církev Švýcarsko) výslovně prohlašuje, že v době umístění odkazů nezaznamenal na stránkách, na které odkazuje, žádný ilegální obsah. Na aktuální a budoucí ztvárnění, obsahy nebo původ odkazovaných webových stránek nemá vlastník těchto webových stránek (Novoapoštolská církev Švýcarsko) žádný vliv. Z tohoto důvodu se výslovně distancuje od všech obsahů, které byly změněny po umístění odkazu. Toto stanovisko platí pro všechny odkazy v rámci vlastní internetové nabídky a také pro cizí záznamy zřízené vlastníkem těchto webových stránek (Novoapoštolská církev Švýcarsko) v knihách návštěv, diskuzích, seznamech odkazů, mailingových listech a ve všech ostatních formách databází, k jejichž obsahu mají přístup externí uživatelé. Za ilegální, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody způsobené užíváním nebo neužíváním takovým způsobem podávaných informací odpovídá výhradě poskytovatel té webové stránky, na kterou je poukazováno, nikoliv ten, kdo na příslušný odkaz pouze odkazuje.


3. Autorská práva a ochranné známky

Vlastník této webové stránky (Novoapoštolská církev Švýcarsko) se snaží dodržovat ve všech svých publikacích autorská práva použitých obrázků, grafik, zvukových záznamů, videosekvencí a textů, používá své vlastní obrázky, grafiky, zvukové záznamy, videosekvence a texty nebo používá volně přístupné grafiky, zvukové záznamy, videosekvence a texty.

V rámci internetové nabídky podléhají všechny zmíněné a případně třetími osobami chráněné známky a obchodní značky bezvýhradně ustanovením vždy platného práva na ochranu známky a vlastnickému právu každého registrovaného vlastníka. Z pouhého jmenování nevyplývá, že ochranná známka není chráněna právy třetí osoby!

Autorská práva (Copyright) pro zveřejněné a vlastníkem webové stránky (Novoapoštolská církev Švýcarsko) vytvořené objekty náleží pouze autorovi stránek. Kopírování nebo používání takových grafik, zvukových záznamů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného svolení vlastníka webových stránek (Novoapoštolská církev Švýcarsko) povoleno.