Vyhledávání církevních
obcí a oblastí

 

Novoapoštolská církev od A do Z

Bible | Písmo svaté

Písmo svaté – Bible – je sbírka knih o Božích skutcích, příslibech a zákonech. Skládá se ze Starého a Nového zákona. Písmo svaté podává svědectví o Božích zjeveních, není však úplným a vyčerpávajícím výčtem všech Božích činů. Bůh se postaral o zachování toho, co je důležité pro spásu člověka.

Autorem Písma svatého je Bůh. Lidé, které k tomu podnítil (inspiroval) Duch svatý, zapsali, co Bůh zjevil. Do formy a použitých výrazových prostředků biblických knih se promítá osobnost pisatele, jeho představy o světě a stav poznání tehdejší doby. „Inspirace“ znamená v překladu: „vnuknutí, vdechnutí“. Božská inspirace znamená, že Duch svatý člověka k něčemu ponouká, resp. mu něco zprostředkovává.

V Novoapoštolské církvi se apokryfy považují za rovnocenné s ostatními starozákonními spisy.

Písmo svaté je základem učení Novoapoštolské církve. Verše z Písma svatého jsou též výchozím bodem kázání na bohoslužbách.

 

Bůh | Trojjediný Bůh

Bůh je duchovní, dokonalá, zcela nezávislá bytost. Je věčný, nemá začátek ani konec. Otec, Syn a Duch svatý je jedním Bohem. Jestliže je tedy řeč o „Otci, Synu a Duchu svatém“, nejsou to tři bohové, ale tři osoby, které jsou jedním Bohem.

 

Bohoslužba

Bohoslužba je působení Boha na člověka a současně při ní člověk slouží Bohu. Lidé se shromažďují k bohoslužbě, aby společně uctili Boha, chválili ho a děkovali mu. Bohoslužebná obec se schází také proto, aby vyslechla Boží slovo a přijala svátosti. Bohoslužba je tedy setkání Boha s člověkem. Při bohoslužbě může obec vnímat přítomnost trojjediného Boha a zažít, že jí Bůh v lásce slouží.

O prvních křesťanech v Jeruzalémě se píše: „Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se“ (Skutky 2,42). Z toho lze vyvodit základní prvky bohoslužby: učení apoštolů, společenství, lámání chleba a modlitba.