Vyhledávání církevních
obcí a oblastí

 

Novoapoštolská církev od A do Z

Klonování

Novoapoštolská církev schvaluje přírodovědný výzkum v souladu s Božím úkolem: naplňte zemi a podmaňte si ji. Rámec pro tento úkol je stanoven v Desateru přikázání a v Ježíšově evangeliu. Důležitou součástí je také absolutní úcta k lidskému životu v celé jeho rozmanitosti.

Vzhledem k rychlému vývoji biotechnologického odvětví lze stanovit pouze základní stanoviska k jednotlivým oblastem.

  • Odmítáme výrobu a spotřebu lidských embryí pro vědecké účely.
  • Dále odmítáme vytváření kopií genetického materiálu jednoho konkrétního organismu (reprodukční klonování). Odmítáme rovněž produkci klonovaných tkání k terapeutickým, resp. výzkumným účelům, pokud jsou za tímto účelem používána embrya.
  • Somatickou genovou terapii v zásadě přijímáme. Rozhodující je zde především zdravotní riziko. Zásah do genomu zárodečných buněk, který má nepřehlédnutelné účinky i na budoucí generace, je z etického hlediska nepřijatelný.

 

Konfirmace

Konfirmace (latinsky „confirmatio“: „posílení, potvrzení“) je úkon požehnání, při němž mladí křesťané přebírají odpovědnost, kterou za ně převzali jejich zákonní zástupci při Svatém křtu vodou a Svatém zapečetění. Konfirmandi se zavazují k věrnosti vůči Bohu a veřejně, před obcí, se hlásí k novoapoštolské víře. Od okamžiku konfirmace nesou odpovědnost za svůj život ve víře konfirmandi sami.

 

Kříž

porážku: potupný konec opovrhovaného a z lidské společnosti vyloučeného člověka. V Ježíšově případě je však domnělá porážka vítězstvím: Smrtí na kříži vzniklo jedinečné dílo spásy.

„Slovo o kříži je bláznovství těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží“ (1. Korintským 1,18).

 

Kmenový apoštol

Základem úřadu kmenového apoštola je pověření, které dal Ježíš při ustanovení Petrovy služby. Ježíš řekl Šimonu Petrovi: „Ty jsi Petr (skála), a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi“ (Matouš 16,18.19).

„Petrova služba“ je základní služba, kterou svěřil Ježíš Kristus apoštolu Petrovi. K Petrově službě patří péče o členy Kristovy církve, tak jak to Petrovi přikázal vzkříšený Ježíš: „Pas mé beránky! Buď pastýřem mých ovcí!“

 

Křest | Svatý křest vodou

Svatý křest vodou zásadně změní vztah mezi člověkem a Bohem. Smytím dědičného hříchu už nebude pokřtěný odcizen Bohu, ale bude se těšit jeho blízkosti. Stane se křesťanem. Díky víře a vyznávání Krista se pokřtěný člověk stává součástí Kristovy církve.

Udělení křtu vodou je možné a účinné ve všech oblastech jedné Kristovy církve. Křest vodou je prvním krokem na cestě k absolutní spáse. Všude tam, kde se křtí vodou ve jménu Boha, Otce, Syna a Ducha svatého, je křest platný. Křest vodou byl svěřen církvi jako celku. Důvodem je všeobecná vůle Boha spasit lidstvo.