Vyhledávání církevních
obcí a oblastí

 

Novoapoštolská církev od A do Z

Svátosti

Svátosti jsou základní projevy Boží milosti. Těmito posvátnými úkony – prováděnými člověkem na člověku – daruje Bůh příjemci spásu. Ježíš ustanovil tři svátosti: Svatý křest vodou, Svaté zapečetění a Svatou večeři Páně. „Tři jsou, kteří vydávají svědectví – Duch, voda a krev – a ti tři jsou zajedno“ (1. list Janův 5,7.8).

Všechny tři svátosti můžou přijímat i děti.

 

Sexuální násilí

Problém sexuálního násilí se týká všech vrstev společnosti a mohli bychom se s ním setkat i uvnitř Novoapoštolské církve. Mezi členy církve se můžou nacházet jak aktéři, tak i oběti. Prevence sexuálního násilí je celospolečenským úkolem, ke kterému se připojuje i Novoapoštolská církev.

Pomoc obětem a jejich ochrana má v Novoapoštolské církvi vysokou prioritu. V rámci péče poskytované obětem zřídila Novoapoštolská církev jednak odborná grémia, která v případě, že se v církvi takové případy objeví, budou aktivně jednat a nabídnou pomoc, a jednak upozorňuje na pomoc ze strany úřadů a odborných institucí.

 

Sexuální delikty v duchovní péči

Sexuální delikty v duchovní péči – k nimž patří sexuální obtěžování a sexuální zneužívání ze strany duchovních a církevních funkcionářů – jsou delikty, které jsou přísně odsuzovány a při vážném podezření trestně stíhány. Viníkem takového přečinu můžou být církevní příslušníci ženského i mužského pohlaví všech věkových tříd. Zraňují osobnost a důstojnost člověka.

V jednotlivých územních církvích byla zřízena takzvaná kontrolní a poradní grémia. Jejich úkolem je prověření případných podezření. Církev v souladu se svým posláním poskytuje duchovní péči obětem i pachatelům a odkazuje na kvalifikované odborníky a instituce.

 

Sociální angažovanost

Novoapoštolská církev se řídí evangeliem. Svou úlohu spatřuje mimo jiné v prokazování lásky všem bližním bez rozdílu. Sociální pomoc spočívá v poskytování přímé, nezištné pomoci ze strany členů církevní obce, ale také formou materiální pomoci.

Církev v rámci svých možností plánuje, realizuje a podporuje veřejně prospěšné a dobročinné projekty, organizace a akce na celém světě a také se na některých z nich v celosvětovém měřítku podílí.